Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter och har därför tagit fram denna policy för skydd av personuppgifter där vi berättar hur vi behandlar dina uppgifter.
småfotbollsmål.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

småfotbollsmål.se
Gasverksgatan 9
25225 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734
E-post kundtjänst: hej@smafotballsmal.se
Telefon kundtjänst: 010-498 32 21.

På småfotbollsmål.se tar vi väl hand om dina personuppgifter och vi delar dem aldrig med andra om du inte har gett oss samtycke till detta eller det finns någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om småfotbollsmål.se´s uppfyllelse av ett rättsligt åtagande eller ett avtal med dig.
Vi respekterar dina personuppgifter. Vi har och kommer aldrig sälja dem till tredje part.

Vår policy är att använda dina personuppgifter uteslutande för att ge dig den bästa och mest relevanta köpupplevelsen så att vi kan göra din vardag enklare. Dessutom gör vi allt för att säkerställa att du ska få mer insyn i användningen av dina uppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur småfotbollsmål.se (”Små Fotbollsmål” eller ”vi”) samlar in och använder de personuppgifter som du lämnar efter dig eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänster och funktioner som vi erbjuder.

1. Insamling av personuppgifter
2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen
3. Samtycke
4. Lagring av personuppgifter
5. Säkerhet
6. Dina rättigheter
7. Länk till andra webbplatser
8. Ändringar av personuppgiftspolicyn
9. Kontakt

1. Insamling av personuppgifter

Vi informerar dig innan vi samlar in dina personuppgifter. Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att ge dig en bra och relevant service. När du är kund hos småfotbollsmål.se accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Den omfattar:
Uppgifter som används för att kunna leverera varor från småfotbollsmål.se

När du skapar en profil eller gör ett köp anger du själv uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och om du handlar å dina egna vägnar eller för ett företag eller en offentlig institution. Dessa uppgifter använder vi för att kunna leverera varor till dig och för att kunna informera dig om ändringar eller förseningar i leveransen. Dessa uppgifter används även vid produktåterkallanden eller andra lagstadgade villkor i förhållande till de varor du köpt.

Det kommer att framgå av relevanta formulär på webbplatsen om personuppgifterna är obligatoriska eller frivilliga. Om det är obligatoriskt att tillhandahålla vissa personuppgifter markeras fältet med en asterisk (*). Om du väljer att inte tillhandahålla de aktuella personuppgifterna kan det eventuellt resultera i att du inte kan ta emot varor från småfotbollsmål.se eller använda de aktuella förmånerna och tjänsterna från småfotbollsmål.

Om du tillhandahåller personuppgifter om andra personer än dig själv, uppmanar vi dig att inhämta samtycke från dessa personer innan uppgifterna tillhandahålls.

Uppgifter om köp och leverans av varor och tjänster

Vi använder dina personuppgifter om köp och leverans av varor och tjänster för att kunna identifiera dina favoritprodukter och se till att du mottar de mest relevanta produktrekommendationerna och meddelandena från småfotbollsmål.se. Uppgifterna används även i samband med information om produktåterkallanden m.m.

Andra uppgifter som du själv tillhandahållit på webbplatsen

Andra uppgifter som du har lämnat på webbplatsen används endast för att du ska få relevanta produktrekommendationer och meddelanden.

2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen

Vi samlar in och använder personuppgifter i samband med de funktioner och ändamål som beskrivs nedan. Vi kan även behandla dina personuppgifter för andra ändamål om vi är berättigade eller skyldiga till det enligt gällande lagstiftning.

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att du får den bästa möjliga upplevelsen hos småfotbollsmål.se. När du är kund hos oss godkänner du hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket du kan läsa mer om i det här avsnittet:

• Dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) används i samband med beställning och leverans av dina varor. Endast ditt namn, adress och telefonnummer lämnas ut till det bud som utför leveransen. Budet har endast tillgång till ditt namn och din adress under själva leveransen.

• I samband med ditt köp uppger du dina kortuppgifter. Vi lagrar inte hela kortinformationen. Kortet behandlas av betalningshanteraren Bambora AB (Box 17026, 104 62 Stockholm org.nr: 556233-9423) som är personuppgiftsansvarig.

• Dina grundläggande personuppgifter och kundtjänstförfrågningar registreras och lagras i SuperOffice. Dessa blir lagrade i SuperOffice datamiljöprogramvara. Dessa uppgifter lagras i EU.

• Ditt beteende på småfotbollsmål.se´s webbplats registreras för att skapa en beteendeanalys med hjälp av statistik från Google Analytics. Om du är inloggad använder vi Google Analytics för att spara dessa händelser tillsammans med ditt kund-ID. Ditt kund-ID kan inte kopplas till dina personuppgifter av Google. Dessa uppgifter och statistik lagras i Googles datamiljöprogramvara och inom EU.
Google Tag Manager används för att samla in och behandla uppgifterna om beteende. Ditt kund-ID skickas inte till andra företag än Google.

• Ditt beteende och varuinköp kommuniceras i anonymiserad form till Facebook för marknadsföringsändamål. Facebook kan inte koppla några av dessa uppgifter till dina personuppgifter.

• Ditt beteende på webbplatsen, var du har klickat och hur långt ner på sidan du kommit spåras med hjälp av Google.com. Inga personligt identifierbara uppgifter behandlas, lagras eller lämnas ut som en del av denna spårning.

3. Samtycke

När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.

Tänk på att du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta kan ske genom att du kontaktar oss via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i avsnitt 9 nedan).
Om du återkallar ditt samtycke kommer vi sluta behandla dina personuppgifter om vi inte är berättigade eller skyldiga att fortsätta behandlingen eller lagringen av dina personuppgifter på annan grund, inklusive enligt gällande lagstiftning.
Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som har ägt rum före återkallandet av samtycket.
Detta omfattar inte samtycke till marknadsföring via exempelvis e-post eller SMS som alltid kan återkallas genom att kontakta oss på telefon 010-498 32 21 eller via e-post hej@smafotbollsmal.se.

4. Lagring av personuppgifter

Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter i 5 år efter det att du senast handlade hos småfotbollsmål.se. I vissa fall längre eftersom garantiperioden kan gälla i upp till 10–15 år. Detta gör vi för att säkerställa att du får en bra och relevant kundupplevelse när du återkommer för att handla på småfotbollsmål.se. Vi lagrar även dina fakturor i 5 år i enlighet med bokföringslagen.

5. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå. Därmed gör vi vårt bästa för att säkerställa kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.
I samband med vår IT-utveckling är våra databaser tillgängliga för utvalda utvecklare inom småfotbollsmål.se, liksom vår utvecklingspartner Vertica A/S, org.nr: 26263573, Studsgade 29, 8000 Aarhus C. Databaserna kan innehålla personuppgifter. Databaserna används endast för utveckling av småfotbollsmål.se´s produkter och tjänster och används inte för något annat ändamål.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få insikt i de personuppgifter vi behandlar om dig, med vissa undantag enligt lag.
Du kan göra invändningar mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera dina personuppgifter eller be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

På din begäran raderar vi de personuppgifter vi har registrerade om dig utan onödigt dröjsmål om vi inte kan fortsätta behandlingen på annan grund, exempelvis om behandlingen krävs för att kunna uppfylla ett lagkrav, för att slutföra ekonomiska mellanhavanden eller genomföra en beställning eller om det är nödvändigt för att kunna besvara en förfrågan från dig.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas kontaktar du småfotbollsmål.se´s kundtjänst, antingen på tel: 010-498 32 21eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@smafotbollsmal.se. Vi raderar dina identifierande personuppgifter så snart som möjligt och informerar dig om detta. Uppgifter om inköp och beteende på internet kommer att anonymiseras och kommer inte att kunna kopplas till dig. En del uppgifter såsom fakturor kommer att behållas enligt bokföringslagen och annan lagstiftning. Detta kommer inte att användas på något sätt.

När du begär att vi ska radera dina personuppgifter stänger vi också ditt konto vilket innebär att du inte längre kan använda småfotbollsmål.se´s funktioner.
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi har registrerade om dig utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att begära att vi lämnar ut dina personuppgifter ska du kontakta kundtjänst. Du kommer sedan få tillgång till dina personuppgifter inom 30 dagar i ett maskinläsbart format.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan, är du välkommen att kontakta kundtjänst.

I samband med förfrågningar beträffande dina rättigheter ber vi dig att tillhandahålla oss tillräckligt med information så att vi kan behandla din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress för att kunna identifiera dig och besvara din förfrågan. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter eller de ändamål för vilka vi behandlar uppgifterna är du välkommen att kontakta oss. Du kan även inkomma med ett klagomål till:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5
104 20 Stockholm
Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

7. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för de rutiner sådan tredje part har för insamlande och behandling av personuppgifter. När du besöker en tredje parts webbplats bör du läsa webbplatsägarens personuppgiftspolicy och andra relevanta riktlinjer.

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy på grundval av betydande ändringar i lagen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra webbplatsen.

9. Kontakt

Om du vill uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter vi har registrerade om dig eller om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, kontakta oss enligt nedan:
Småfotbollsmål.se
Gasverksgatan 9
25225 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734
E-post kundtjänst: hej@smafotbollsmal.se
Telefon kundtjänst: 010-498 32 21.